Web indholdsvisning

1. Driftsbetingelser og driftsmål andre løsninger end webhoteller

Har du en anden løsning end webhotel vil de nærmere aftalte betingelser altid fremgå af den SLA vi har indgået specifikt.

2. Driftsbetingelser og driftsmål webhoteller

Et webhotel er en prisbillig måde at få adgang til at benytte email og præsentere en hjemmeside. De servere, der benyttes til afvikling af e-mail og hjemmesider deles af mange kunder, og alle driftsforhold og driftsrelaterede beslutninger vil altid være udgangspunkt i "det fælles bedste".

Dette giver anledning til en uheldig "gummiparagraf", som længe har været til debat i branchen, men i mangel af bedre og klare definitioner af grænser gælder :

§1 "er en kundes brug af en eller flere services til sit webhotel til gene for andre kunder kan driften af den berørte eller alle services i yderste konsekvens lukkes uden varsel. "

Vi vil altid tilstræbe, at dette ikke sker, men at alternativer bliver fundet og implementeret. Det kan være forbundet med yderligere udgifter for kunden.
.

3. Ændring af betingelser

Siden her viser de til en hver tid gældende regler og betingelser. Vi vil altid varsel og bekendtgøre ændringer, skulle der komme nogen.

4. Underleverandører

Conviator forbeholder sig ret til i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

5. Backup og genetablering af indhold

Der bliver taget backup af alle vores servere dagligt. Der vil sædvanligvis være gemt en uges kopier for hver server/service.

Den backup vi tager er alene med det formål at kunne genetablere efter systemnedbrud eller fejl/mangler fra vores side.

Det vil som hovedregel være muligt at få genetableret hjemmesidefiler og databaser efter f.eks. fejlagtig sletning eller fejl ved f.eks. opdatering af sin hjemmeside, men en hver sådan genetablering vil i reglen ske mod timebetaling.

6. Oppetid og driftsmål

Vores servicemål er 99.9% oppetid på en service målt over en løbende 6 måneders periode, fraregnet evt. planlagt og annonceret vedligeholdelsesarbejde (opdatering af servere, opgradering af software osv.).

Det svarer til gennemsnitlig en times nedetid per måned.

Vi måler og overvåger serverne og services ikke enkelt kunders løsninger.

Alle ændringer hvor vi forventer eller risikerer nedetid længere end 5 minutter ligges sædvanligvis uden for alm. arbejdstid og vil tilstræber at alt arbejde udføres efter kl. 23 dansk tid.

Mindre opdateringer eller akute ændringer udføres normalt uden varsel og kan udføres i arbejdstid uanset evt. driftsforstyrelser.

7. Opdatering af servere og software

Vi tilstræber at benytte nyeste stabile version af de software pakker vi benytter på serverne – specielt web- og databaseserverne.

Vi garanterer ikke at vi altid kører på den absolut nyeste, da en evt. opdatering altid vil blive vejet imod hvad gevinsten i at opdatere frem for måske at springe en mindre opdatering over.

Alle versionsopdateringer, der generelt ikke ændre driften af kundeløsningerne installeres og opgraderes uden nogen varsel.

Alle versionsløft, der væsentligt ændre på driften vil normalt blive implementeret ved at der etables et helt nyt miljø hvor til kunderne kan flytte deres løsninger efter behov og ønsker.

8. Udfasning af servere og services

Servere, der er over tre år udfases normalt og de kunder, der har løsninger kørende på en server, der skal udfases flyttes naturligt til andre, nyere servere. Vi tilstræber at det bliver til nyere servere med samme version databasesoftware eller scriptsprog for webservernes tilfælde.

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at udfase ældre versioner af databasesoftware eller webserver løsninger. Det vil altid være en overgangsface, der er meget lang. Tænk på det som overgangen fra Windows 95 til Windows XP til Windows Vista.

En software versionsudfasning er altid noget, der løber over meget lang tid, men vi vil aldrig være forpligtet til at holde liv i gamle versioner pga. enkelte kunders løsninger.

Det er kundens ansvar at sikre at kundens løsning er i stand til at køre på vores webhoteller.

Det vil være muligt til en hver tid at forhøre sig om de præcise versioner og særlige indstillinger, der er aktive på en hvilken som helst server og vi opfordre til at holde en dialog med os om ønsker og behov.

9. E-mail liste og nyhedsbreve

En hver form for afsending af e-mails, der har risiko for at blive opfattet som SPAM er naturligvis strengt forbudt fra Conviators servere.

Vi tilstræber ikke at blande os i om kunder bruger nyhedsbreve eller e-mail lister. Det er dog en aktivitet, som meget let kan have stor indflydelse på andre kunders drift, og vil vil derfor meget gerne rådgive om at få det afviklet rigtigt, og derved sikre, at driften ikke forstyres.

Gode råd

  • nyhedsbreve bør generelt ikke sendes fra hjemmesidesystemer hvis modtagerlisten er over et par hundrede modtagere.
  • skal der sendes til over et par hundrede modtagere bør det ske om natten og under alle omstændigheder via en mailserver/dedikeret serivce og ikke fra PHP/ASP eller lign. webløsninger.

10. Tilladt indhold webhoteller, CMS løsninger m.m.

En aftale om abonnement løber indtil den opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af aftalen eller faktura. Såfremt kunden ikke skriftligt opsiger aftalen om abonnement med ovennævnte varsel til udløb af en abonnementsperiode, fortsætter aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode til de til enhver tid gældende vilkår og priser. Conviator kan til enhver tid opsige aftalen om abonnement med et varsel på 1 måned. I tilfælde af opsigelse fra Conviator' side refunderes det forudbetalte beløb forholdsmæssigt.

11. Hacker/defacements/spam/virus

Vi har generelt ikke noget ansvar for kundens løsning eller brug af de services vi stiller tilrådighed. Alle services holdes løbende vedlige efter bedste evner og nyeste viden om sikkerhedsproblemer og "best practice" inden for webhotel drift.
Det er kundernes medansvar, at deres løsninger er forsvarligt implementeret og jævnligt holdes opdateret med sikkerhedsopdateringer m.m. som ofte ses i forbindelse med CMS løsninger.

Så vidt muligt vil vi være behjælpelig med at genetablere f.eks. hjemmesider fra backup – det vil normalt være forbundet med en afgift.

Finder vi oplagte sikkerhedsproblemer med en kundes løsning vil vi tage kontakt til kunden med henblik på at få det udbedret. Sker det ikke og vi vurdere at det kan have negativ indflydelse på andre kunders brug af vores services vil vi efter gentagende henvendelser lykke den pågældende service/løsning uden yderligere varsel.

Ved akut fare for andre kunders løsninger kan vi skride til nedlukning uden varsel. Vi da altid kontakte kunden med det samme med henblik på at reetabelere normal drift hurtigst mulig og udbedre det problem vi måtte have fundet.

Tid og ressourcer brugt på at udbedre skader/problemer med kundeløsninger, som vi er tvunget til at håndtere pga. manglende reaktion fra kunden eller akut nødvendighed vil blive faktureret til kunden.

12. Reklamekampagner, TV spots og lign. markedsføringstiltag

Vi beder alle kunder, der kører reklamekampagner eller lignende tiltag, der kan generere en pludselig og markant højnet brug af deres webhotel/hjemmeside/email, om at gøre os opmærksom på dette i god tid inden.
Vi beder om dette med henblik på at vi i fællesskab kan vurdere om det er nødvendigt at ændre driften midlertidigt for at sikre den bedst mulige responstid for kundeløsningen og for at sikre, at en pludselig positiv popularitet ikke ligger kundens løsning eller andre kunders løsning ned.